Naar inhoud

klachtenbehandeling

Elke gebruiker van onze dienstverlening die een klacht uit, heeft recht op een grondige behandeling van zijn klacht. De procedure is uitgewerkt in een reglement.

 

Een klacht kan zowel betrekking hebben op een foutief verrichten van een handeling of prestatie, het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze en het niet uitvoeren van een handeling of prestatie. Als bijkomend criterium wordt opgenomen dat de klacht redelijkerwijze had kunnen voorkomen worden. We maken dan ook een onderscheid tussen meldingen en klachten.

 

Een klacht kan op verschillende manieren ingediend worden: schriftelijk, via een elektronisch formulier (zie bij downloads hieronder) en via het e-mailadres klachten@tielt-winge.be

Vooraleer een klacht kan worden behandeld, moet door het meldpunt worden geoordeeld of deze ontvankelijk is.
Volgende zaken zijn niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:
• Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem: deze zaken moeten rechtsreeks aan de bevoegde dienst gemeld worden of algemeen aangemeld worden via een ‘meldingskaart’ ;
• Vragen om  informatie, suggesties, petities of verzoekschriften in de zin van artikel 201 van het gemeentedecreet ;
• Een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid: de klacht moet gaan over een     specifiek dossier van het gemeentebestuur waarbij de burger individueel en actueel     betrokken is ;
• Algemene klachten over de regelgeving of beleidsvoornemens ;
• Een klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste: de klager moet eerst tot zijn eigen ontevredenheid geprobeerd hebben bij de betrokken dienst verhaal te halen ;
• Gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld ;
• Klachten waarbij de klager anoniem blijft ;
• Klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure ;
• Klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien ;
• Klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is ;
• ‘Kennelijk’ ongegronde klachten: wanneer meteen duidelijk is dat er geen fout kan gemaakt zijn door de betrokken dienst.

Trefwoorden

Praktisch

communicatie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 28
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen