Naar inhoud

toegang tot bestuursdocumenten

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook het gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zelf zo goed mogelijk te informeren. De bevolking heeft immers het recht om te weten wat het gemeentebestuur precies doet en waarom bepaalde administratieve regels en beslissingen tot stand komen. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken, inzagerecht, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt ‘openbaarheid van bestuur’ genoemd.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente tijdens de kantooruren openbaar. Hierop zijn echter uitzonderingen:
1.    Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregisters
2.    Dossiers over personen en personeel (privacy)
3.    Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet
4.    De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden. Bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk omwille van teveel opzoekingswerk, de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke praktijken.

Inzagerecht betekent ook dat je tegen betaling een kopie kan vragen. Verder is het ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document.

De communicatieambtenaar coördineert de aanvragen die schriftelijk moeten binnenkomen ter attentie van de algemeen directeur.

Trefwoorden

Praktisch

communicatie & onthaal

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 28
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Relevante links