Naar inhoud
Recent nieuws

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Omgevingsloket

Jeroen Van Gilse heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het doorvoeren van een functiewijziging van een weekendverblijf tot een woning.

De aanvraag heeft als adres Kaaskorf 159, 3390 Tielt-Winge, op de kadastraal gesitueerde percelen te 2e afdeling, sectie A, nummer 83G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23 juli 2020 tot 21 augustus 2020 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken op volgend adres: Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) ,

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3001 Leuven.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 23 juli 2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: 2020057853;
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE55 0910 2163 2544 van de provincie Vlaams-Brabant met als referentie “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam beroepsindiener” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Datum van het bericht: donderdag 23 juli 2020