Naar inhoud
Recent nieuws

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Omgevingsloket

Elien Minnoye heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en voor exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een africhtingspiste in open lucht, een niet-overdekte stapmolen en een longeercirkel.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
6.5.1° Niet meer van toepassing: verwijderd Verdeelslang  
9.4.3.c)1° Ongewijzigd Stalplaatsen voor 69 paarden 69 paarden
17.3.2.1.1.1°b) Niet meer van toepassing: verwijderd Opslag van 840 kg (1.000 liter) mazout in een bovengrondse tank  
28.2.c)1° Ongewijzigd Opslag van 200m³ vaste mest en 20m³ drijfmest 200m³ en 20m³
32.4 Verandering/regularisatie Manege met binnenpiste, buitenpiste, stapmolen en longeercirkel 4 stuks
53.8.1°b) Ongewijzigd Grondwaterwinning met een diepte van 70m en een maximaal debiet van 5m³ per dag en 994m³ per jaar 994m³ per jaar

De aanvraag heeft als adres Kolverendries 3, 3390 Tielt-Winge, op de kadastraal gesitueerde percelen te 4e afdeling, sectie C, nummer 375B .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2020 de omgevingsvergunning betreffende het regulariseren van een niet overdekte stapmolen en een longeercirkel vergund.  Het aanleggen van een africhtingspiste in open lucht wordt geweigerd.

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten werden vergund:

Rubriek Omschrijving Totale hoeveelheid Klasse
9.4.3.c)1° Stalplaatsen voor paarden 69 paarden 2
28.2.c)1° Opslag van vaste mest en drijfmest 200m³ vaste mest en 20m³ drijfmest 3
32.4 Manege met binnenpiste, stapmolen en longeercirkel 3 stuks 2
53.8.1°b) Grondwaterwinning 994m³/jaar 2Er wordt geen vergunning gegeven voor de rubriek 32.4 wat betreft de buitenpiste.

De beslissing ligt van 23 juli 2020 tot 21 augustus 2020 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken op volgend adres: Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) ,

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3001 Leuven.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 23 juli 2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: 2019130917;
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE55 0910 2163 2544 van de provincie Vlaams-Brabant met als referentie “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam beroepsindiener” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Datum van het bericht: donderdag 23 juli 2020