Naar inhoud
Recent nieuws

Bekendmaking meldingsakte Kruisstraat 35

Dirk Nackaerts heeft een melding verricht voor stedenbouwkundige handelingen.

               

Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een veranda.

De gemelde handelingen wordt uitgevoerd op volgend adres: Kruisstraat 35, 3390 Tielt-Winge.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juli 2020 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken, op volgend adres: Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:         

Raad voor Vergunningenbetwistingen

                p/a Dienst van de Bestuursrechtscollege

                Koning Albert II-laan 35 bus 81

                1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 16 juli 2020.  Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • het betrokken gemeentebestuur
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. Uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer of een e-mailadres;
  2. Het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  3. Het voorwerp van het beroep;
  4. Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. Een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van her verzoek daartoe door de griffier van de Raad.  Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningenbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Datum van het bericht: donderdag 16 juli 2020