Naar inhoud
Recent nieuws

Opstart procedure gedeeltelijke afschaffing buurtwegen 7 en 53 (update)

Het lokaal bestuur Tielt-Winge deelt mee dat er op 20 februari 2020 door de gemeenteraad een procedure werd opgestart met betrekking tot het gedeeltelijk afschaffen van buurtwegen 7 en 53 opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Sint-Joris-Winge, de Oude Leuvensebaan en het Molenbeekschenvoetpad.

Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge voor het einde van het openbaar onderzoek dat van start gaat op 28 februari 2020 en afgesloten wordt op 30 maart 2020.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen schortte de lopende openbaar onderzoeken in het kader van dit decreet op vanaf 16 maart 2020.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen stelde de einddatum van de noodmaatregelen in het kader van dit decreet vast op 27 april 2020.

Het openbaar onderzoek wordt verdergezet vanaf 30 april 2020 tot en met 18 mei 2020.

Ten einde het recht op correcte inzage in dit dossier zowel analoog ten gemeentehuize als digitaal via de gemeentelijke website te vrijwaren wordt het openbaar onderzoek bijkomend verlengd van 19 mei 2020 tot en met 4 juni 2020.

Bezwaren of opmerkingen over het dossier moeten schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per aangetekende zending worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge of per e-mail via stedenbouw@tielt-winge.be.

 

Het dossier kan ingekeken worden bij het gemeentebestuur tijdens de openingsuren van het gemeentehuis gedurende de duur van het openbaar onderzoek.

Update:
Openbare onderzoeken in het kader van het Gemeentewegendecreet worden geschorst vanaf 16 maart 2020.
De schorsing loopt tot en met de datum die in een afzonderlijk besluit van de Vlaamse Regering zal worden opgesteld. De Vlaamse Regering zal dat besluit opstellen zodra het wenselijk is om de noodmaatregelen voor het Gemeentewegendecreet stop te zetten.
Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

Datum van het bericht: donderdag 27 februari 2020