Naar inhoud
Recent nieuws

Programmatische Aanpak Stikstof

plangebied PAS-herstelbeleid

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Het PAS-programma heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen an de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart.

U kan van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
U kan de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kan de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op uw gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Opmerkingen kan u bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectenrapportagebeheer 'Plan-MER PAS(PL257)', Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of per e-mail aan mer@vlaanderen.be.

Downloads

Datum van het bericht: dinsdag 14 augustus 2018