Klimaatactieplan: van idee en ontwerp naar acties

Gepubliceerd opvrijdag 1 dec 2023 om 11:00

Het klimaatactieplan voor Tielt-Winge zit in de laatste ontwerpfase. We betrokken daarbij inwoners en verschillende gemeentelijke diensten, onder begeleiding van het provinciale klimaatteam.

De basislijnen werden al vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Zo streven wij naar een grotere reductie dan opgelegd is door het burgemeestersconvenant 2030, net iets meer dan 55%. We willen werken aan een klimaat-neutrale gemeente tegen 2040. Om deze ambitie te bereiken zal iedereen zijn steentje kunnen en dienen bij te dragen.

Het klimaatactieplan brengt de lokale problematieken in kaart. Op maat van deze items nemen we acties op in het plan. Die acties worden opgesplitst in verschillende rubrieken; ruimtelijke ordening is hiervan de grootste, maar ook mobiliteit en hernieuwbare energie zijn belangrijke onderwerpen.

Zowel mitigatie als adaptatie zijn van belang op het pad naar een klimaat-neutrale omgeving. Met mitigatie beperken we de oorzaken van klimaatverandering, terwijl we ons met adaptatie aanpassen aan de gevolgen die vandaag al merkbaar zijn. Mogelijke adaptatiemaatregelen: ontharden en vergroenen, ruimte maken voor water, beheersen van warmteopname en zorgen voor meer schaduw.


De milieuadviesraad (MAR) bracht begin november advies uit over het huidige ontwerp van energie- en klimaatactieplan. Naast hun aanbevelingen bevestigen zij alvast de principes en doelstellingen. Er zal structureel en planmatig moeten worden gewerkt om succesvol te zijn.