Jaarrekening 2023

Gepubliceerd opwoensdag 29 mei 2024 om 10:58

Op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 16 mei 2024 werd de jaarrekening 2023 van het lokaal bestuur Tielt-Winge goedgekeurd.

Sinds 2020 voeren gemeente en OCMW Tielt-Winge een gezamenlijk en geïntegreerd financieel beheer en beleid. Dit betekent dat alle beleidsrapporten, van het meerjarenplan/budget (planning financieel beleid), tussentijdse opvolgingen en uiteindelijk de jaarrekening (registratie en uitvoering van financieel beleid) in één geïntegreerd geheel worden voorgesteld. Er wordt één gezamenlijke budgettaire en algemene boekhouding gevoerd.

Een jaarrekening is een financieel jaarverslag of overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie, het betreft de werkelijke cijfers van het afgelopen boekjaar. Deze bestaat voor lokale besturen uit een aantal opgelegde schema’s en voorstellingen met o.a. een realisatienota van de gevoerde acties, een resultatenrekening, een balans, schema’s omtrent investeringen en schulden, een schema van de gebruikte budgetten, een aantal toelichtingen en aanvullende documentatie.

Het belangrijkste schema van de jaarrekening is de ‘Staat van het financieel evenwicht, schema J2’ dat een samenvatting geeft van de cijfers van uitgaven en ontvangsten van exploitatie, investeringen en hun financiering en wordt afgesloten met twee belangrijke indicatoren: het 'beschikbaar budgettair resultaat' en de 'autofinancieringsmarge' .

Het budgettair resultaat is het gecumuleerde resultaat (overschot) van alle jaren tot en met het boekjaar in kwestie, het geeft aan hoe groot de financiële buffer van de gemeente is. Dit cijfer moet positief (minstens 0 of hoger) zijn in elk boekjaar.

De autofinancieringsmarge geeft aan of het bestuur al dan niet structureel financieel in evenwicht is. De autofinancieringsmarge bestaat uit het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke kapitaalsaflossingen (leningen). Het geeft aan hoeveel van de middelen uit de werking (exploitatie) overblijven om, na het betalen van de leningsuitgaven, zelf nieuwe investeringen te financieren of nieuwe kredieten aan te gaan. Dit cijfer moet enkel positief (minstens 0 of hoger) zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan (2025).

De jaarrekening 2023 werd vastgesteld met een 'beschikbaar budgettair resultaat' van 10.766.040,01 euro en een 'autofinancieringsmarge' van 4.922.796,71 euro.

Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat het lokaal bestuur Tielt-Winge een financieel gezonde gemeente is, die haar middelen op een zuinige en verantwoorde manier besteedt en ruimte heeft om in de komende jaren nog verder te investeren en te vernieuwen.

De top 3 van de grootste investeringen in 2023 bestaat uit twee projecten van de gemeente en één van het OCMW:

  • Het grootste project betreft de heraanleg (wegenis- en rioleringswerken) van de Blerebergstraat en dit voor een bedrag van 2,1 miljoen euro.
  • Op de tweede plaats vinden we een investering in rollend materieel, namelijk de veegwagen voor een bedrag van ongeveer 200 000 euro, wat een gedeelde aankoop betreft met buurgemeente Bekkevoort.
  • Op de derde plaats staat een investeringsproject van het OCMW, voor de renovatie van de doorgangswoning (woning voor noodopvang) voor een bedrag van 62 000 euro.

De genoemde bedragen zijn de betaalde bedragen voor 2023 voor deze projecten. Het eerste en derde project lopen over meerdere jaren en de totale investeringskost van deze projecten is dus een hoger bedrag.

In 2023 werden tal van andere grotere investeringsprojecten opgestart, maar het financieel zwaartepunt en uitvoering van deze projecten ligt in 2024 of 2025 en daardoor zijn deze projecten niet vertegenwoordigd in de top 3 van 2023.

De jaarrekening 2023 kan je inkijken op https://tielt-winge.meetingburger.net