Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Met de belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. De belasting is gericht op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen. In de gemeente Tielt-Winge wordt sinds enkele jaren deze belasting rechtstreeks geheven door het lokaal bestuur.

De ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen-Vlaanderen.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris (beheerd door Wonen-Vlaanderen) blijft de belasting, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom;
 • het recht van opstal of van erfpacht;
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kan je van de belasting worden vrijgesteld zoals:

 • wanneer er geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid;
 • wanneer het pand getroffen werd door een ramp;
 • bij het uitvoeren van renovatiewerken, al dan niet met een omgevingsvergunning;
 • wanneer je als eigenaar de geïnventariseerde woning bewoont.

Voor deze en andere vrijstellingsmogelijkheden verwijzen we je naar het geldende belastingreglement.

Niet akkoord met het aanslagbiljet? Je kan tot 3 maanden na het ontvangen van uw aanslagbiljet een bezwaar indienen. Dit bezwaar moet je altijd indienen met een aangetekend schrijven of tegen een afgiftebewijs leveren en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Als je gehoord wil worden over het bezwaar, dan vermeld je dit best uitdrukkelijk in jouw bezwaarschrift.

Het college van burgemeester en schepenen zal over jouw bezwaar een beslissing nemen. Als je gehoord wil worden, dan zal de hoorzitting voorafgaan aan de (definitieve) beslissing. Je wordt daarna van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht.

Procedure

In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan elke verjaardag van inventarisatie stuurt de inventarisbeheerder en/of het lokaal bestuur, dienst Hartje Hageland, een brief aan de betrokkenen met daarin:

 • of het pand nog in de inventaris staat;
 • de gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie;
 • de mogelijkheid tot schrapping;
 • de mogelijkheid tot aanvraag van een vrijstelling.

Wanneer een belasting verschuldigd is en er geen vrijstelling is toegekend, zal een aanslagbiljet worden verstuurd door het lokaal bestuur.

Bij verkoop van de belaste woning, moet de notaris of een van de partijen, een door beide partijen ondertekend formulier indienen. Dat formulier moet uiterlijk 7 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder Wonen Vlaanderen bezorgd worden. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan blijft de verkoper als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting na de overdracht van het zakelijk recht dat ontstaat.

Kostprijs

De belasting na de eerste 12 maanden van inventarisatie bedraagt 3 480 euro en loopt op tot een maximum 6 450 euro naargelang het aantal jaren dat de woning op de inventaris staat (maximum wordt bereikt na 4 jaar inventarisatie).

Regelgeving

Voor wie

Eigenaar(s) van ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00