Compensatiesteun ter bescherming van nesten en jongen broedvogels

Gepubliceerd opwoensdag 25 mei 2022 om 10:08

Een aantal vogelsoorten die in Vlaanderen op landbouwgronden broeden hebben het moeilijk. Hun nesten of jongen lopen een groot risico om te worden weggemaaid tijdens maai- of oogstwerken. Deze zeldzame vogelsoorten zijn belangrijk voor het ecologisch evenwicht in het buitengebied. Landbouwers die bereid zijn om extra inspanningen te leveren door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kunnen een compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Wat?

Deze steun omvat een compensatieregeling voor de bescherming van een aantal bedreigde vogelsoorten die in Vlaanderen kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. 

Het gaat om de bruine kiekendief, grauwe kiekendief, blauwe kiekendief, steppekiekendief, velduil, kwartelkoning, grauwe gors, grutto en wulp.

Als de nesten en jonge vogels van die soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om te worden weggemaaid tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Voor de kwartelkoning geldt dat ook voor volwassen vogels die hun verenkleed wisselen tijdens de rui. De compensatieregeling maakt het mogelijk om snel in te spelen op een waargenomen broedgeval. De betrokken landbouwer wordt vergoed voor de gemiste inkomsten en voor de extra inspanningen die hij/zij levert om de vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten.

Voor wie?

Eigenaars, pachters of gebruikers van landbouwpercelen die op de plaats en het moment van de waarneming minstens een deel van het perceel nog niet hebben gemaaid of geoogst.

De aanvraag moet uiterlijk op 31 augustus 2022 worden ingediend. 

Meer info over de aanvraagprocedure vind je op natuurenbos.vlaanderen.be