Centraal referentieadressenbestand

80% van alle gegevens die vandaag in databanken worden opgeslagen, is adresgelateerd. Daarom is het belangrijk om een actueel en vlot raadpleegbaar adressenbestand te hebben.

Het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) heeft als doel:

 • één bruikbare standaard voor definitie en codering;
 • één correct, compleet en actueel bestand met alle adressen voor Vlaanderen;
 • informatie over de geografische ligging van adressen te integreren (adresposities).

Het Gemeentelijk Referentieadressenbestand (GRAB) is het geheel van faciliteiten, procedures en afspraken om de CRAB-databank binnen de gemeentelijke werking te gebruiken en decentraal bij te houden. Dat is belangrijk voor de uitbouw van een authentieke gegevensbron.

Procedure

Omdat de gemeente bevoegd is voor het vaststellen en toekennen van straatnamen, huisnummers en subadressen op haar grondgebied, is zij het best geplaatst om de CRAB databank bij te houden en op die manier de kwaliteit ervan te garanderen. 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen geeft een overzicht van gemeentelijke processen die een weerslag kunnen hebben op het adresbeheer:

 • In- en uitschrijven van een persoon
  In principe kunnen enkel personen ingeschreven worden op een adres dat eerder in een vergunningsprocedure is ontstaan.
 • Behandelen van een verkavelingsaanvraag
  Op het moment dat een verkavelingsvergunning ingediend wordt, kan de gemeente al huisnummers aan de loten toekennen. Hierbij moet er wel een voorgestelde straatnaam beschikbaar zijn.
 • Behandelen van een stedenbouwkundige aanvraag
  De goedkeuring van een stedenbouwkundige vergunning is het moment, of liefst voorafgaandelijk, dat een huisnummer in het CRAB moet ingebracht worden.
 • Beheren van straatgegevens
  Zodra een straatnaam goedgekeurd is door de gemeenteraad, moet deze in het CRAB ingebracht worden. Herbenoemen van een openbare weg (of gedeelte daarvan) is in het CRAB verplicht na bevestiging door de gemeenteraad. Het opheffen van een straatnaam houdt uitsluitend in dat de straatnaam gehistoriseerd wordt.
 • Beheren van nummers van een gebouw
  Wanneer een hernummering van een straat of een toekenning van nummers aan een gebouw goedgekeurd wordt door het college van burgemeester en schepenen, moet de nieuwe situatie in het CRAB ingebracht worden.
 • Behandelen van een milieuaanvraag
  Bij de afhandeling van de milieuaanvraag moet het CRAB geraadpleegd worden om het correcte adres in het dossier te gebruiken.

Voor wie

Iedereen.

Externe links

Contact