Buurtwegen

Een gemeenteweg is een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van het lokaal bestuur valt, ongeacht de eigenaar van de grond.

Er kunnen procedures houdende de verlegging of afschaffing van deze wegen gevoerd worden.

Voorwaarden

Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening gehouden met de volgende principes:

 • wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
 • een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;
 • de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;
 • wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
 • bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Procedure

De gemeenteraad stelt het ontwerp houdende de wijziging of opheffing van de gemeenteweg voorlopig vast.

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van de wijziging of opheffing van de gemeenteweg aan een openbaar onderzoek dat binnen een ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling, minstens wordt aangekondigd door:

 • aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het op te heffen of ingeval van wijziging, het nieuwe, gewijzigde of verplaatste wegdeel;
 • een bericht op de website van het lokaal bestuur of in het gemeentelijk infoblad;
 • een bericht in het Belgisch Staatsblad;
 • een afzonderlijke mededeling die met een beveiligde zending wordt gestuurd naar de woonplaats van de eigenaars van de aanpalende onroerende goederen;
 • een afzonderlijke mededeling aan de aanpalende lokale besturen, als de weg paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding;
 • een afzonderlijke mededeling aan de deputatie en het departement;
 • een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van aansluitende openbare wegen;
 • een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer.

De aankondiging vermeldt minstens:

 • de locatie waar de beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk grafisch wijzigings- of opheffingsplan ter inzage liggen;
 • de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
 • het adres waar de opmerkingen en bezwaren naartoe gestuurd moeten worden of worden afgegeven, en de te volgen formaliteiten.

Na de aankondiging wordt het ontwerp van gemeentelijk wijzigings- of opheffingsplan gedurende dertig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis en gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur.

De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan het lokaal bestuur bezorgd.

De deputatie en het departement bezorgen het lokaal bestuur binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, een advies over de overeenstemming van het ontwerp van wijzigings- of opheffingsplan met de doelstellingen en principes. Als er geen advies is verleend binnen die termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De gemeenteraad stelt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk wijzigings- of opheffingsplan definitief vast.

Bij de definitieve vaststelling van het wijzigings- of opheffingsplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk wijzigings- of opheffingsplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd, of eruit voortvloeien.

De definitieve vaststelling van het gemeentelijk wijzigings- of opheffingsplan kan geen betrekking hebben op delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan.

Als het plan niet definitief wordt vastgesteld binnen de termijn vervalt het ontwerp van plan.

Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het wijzigings- of opheffingsplan wordt onmiddellijk na de definitieve vaststelling gepubliceerd op de gemeentelijke website, en aangeplakt bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe, gewijzigde of verplaatste of het op te heffen wegdeel.

Het college van burgemeester en schepenen brengt iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend met een beveiligde zending op de hoogte van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het plan.

Het wijzigings- of opheffingsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het plan onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement en aan de deputatie van de provincie waarin de gemeente ligt.

Als het lokaal bestuur niet binnen een termijn van dertig dagen op de hoogte is gebracht van een georganiseerd administratief beroep wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk plan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Het besluit heeft uitwerking veertien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij het vaststellingsbesluit een ander tijdstip van inwerkingtreding bepaalt. Het vaststellingsbesluit kan in het bijzonder bepalen dat het gemeentelijk plan pas wordt uitgevoerd vanaf een bepaalde datum of naarmate de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of tot verkavelen worden ingediend.

Wat meebrengen

De aanvrager staat in voor de opmaak van een wijzigings- of opheffingsdossier. Hij duidt hiervoor een landmeter aan.

Het gemeentelijk wijzigings- of opheffingsplan bevat minstens de volgende elementen:

 • de actuele en toekomstige rooilijn van de gemeenteweg wanneer het gaat om een wijziging;
 • de op te heffen rooilijn, het op te heffen rooilijnplan of het desbetreffende deel daarvan wanneer het een opheffingsverzoek betreft;
 • de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen;
 • de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het lokaal bestuur beschikbaar zijn.

In voorkomend geval bevat het plan de volgende aanvullende elementen:

 • een berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de opheffing of van de aanleg, wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg;
 • de nutsleidingen die door de wijziging of opheffing van de gemeenteweg op private eigendom zullen liggen;
 • de op te heffen achteruitbouwstroken.

Kostprijs

De aanvrager staat op het einde van de procedure in voor de betaling van:

 • de kosten van de aangetekende zendingen;
 • de kosten nopens de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 • de kosten nopens het schattingsverslag houdende de meer- of minwaarde;
 • de betaling van de meerwaarde.

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019.

Voor wie

De aanvrager van een wijzigings- of opheffingsdossier houdende gemeentewegen.

Gerelateerde items

Contact