Beleidssubsidies dienst sport

Jaarlijks worden er op advies van de sportraad subsidies voorzien voor sportverenigingen die vermeld staan op de sporttakkenlijst of voor sporten die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden

 • de zetel van de vereniging moet in Tielt-Winge gevestigd zijn;
 • het bestuur moet samengesteld zijn uit minstens drie bestuursleden die in Tielt- Winge wonen en niet uit hetzelfde gezin komen. De meerderheid of de helft van het bestuur en de voorzitter, secretaris of penningmeester moeten in Tielt-Winge wonen;
 • de hoofdactiviteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Tielt-Winge voor zover de nodige infrastructuur beschikbaar is en de beoefende sporttak dit mogelijk maakt. De club moet een werking van minstens één jaar kunnen aantonen;
 • de vereniging telt minstens tien actief sportende leden of organiseert minstens twee activiteiten in Tielt-Winge in samenwerking met een erkende Vlaamse sportfederatie. Voor zover mogelijk is het initiatief toegankelijk voor iedereen;
 • de vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie of is erkend door het lokaal bestuur;
 • de aanvraag tot erkenning gebeurt bij de sportdienst. Verenigingen aangesloten bij de sportraad blijven erkend zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen;
 • verenigingen niet aangesloten bij de Vlaamse sportfederatie moeten hun erkenning jaarlijks aanvragen. Wanneer het lokaal bestuur een sportvereniging wil erkennen die niet aangesloten is bij een door de Vlaamse regering erkende sportfederatie zal zij advies inwinnen bij de sportraad en nadien haar besluit meedelen aan de sportraad. Bij erkenning van de vereniging kan deze alleen gesubsidieerd worden via het systeem van de beleidssubsidies.

Procedure

 • de aanvraag via de sportsteekkaart wordt, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk op de vooraf bepaalde datum bezorgd aan de sportdienst;
 • het niet tijdig binnenbrengen van de aanvraag betekent dat de vereniging geen subsidie wenst te ontvangen;
 • de sportdienst kan haar sportverenigingen uitnodigen voor bespreking en evaluatie van de ingediende sportsteekkaart en de controle van de gegevens;
 • de subsidies zullen door de gemeenteraad, na advies van de sportraad, toegekend worden;
 • iedere vorm van dubbele subsidies vanuit verschillende adviesraden is uitgesloten.

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier met de nodige bijlagen aangegeven in het formulier
 • sportsteekkaart

Bedrag

Het aantal behaalde punten bepaalt het toe te kennen subsidiebedrag.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013.

Voor wie

Sportverenigingen die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Contact

Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00