Beleidsplan ruimte

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een strategische visie en een of meer beleidskaders die samen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling bepalen. Het ruimtelijk beleidsplan is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen in de ruimtelijke ordening. Het is realisatiegericht en op lange termijn.

Een beleidskader bevat operationele beleidskeuzes en actieprogramma's voor een thema of voor een gebiedsdeel. Beleidskaders beschrijven onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de inhoud van een beleidskader.

Het ruimtelijk beleidsplan maakt deel uit van een cyclisch planningsproces. Dat betekent dat:

 1. het door onderzoek onderbouwd wordt;
 2. het opgemaakt of herzien wordt met inspraak van de bevolking en via overleg tussen onder meer bestuursniveaus, beleidsdomeinen of diensten en middenveldorganisaties;
 3. de uitvoering ervan gemonitord wordt;
 4. het in de eerste helft van elke regeer- of bestuursperiode geëvalueerd wordt;
 5. het te allen tijde geheel of gedeeltelijk herzien kan worden.

De vaststelling van een strategische visie en een of meer beleidskaders kan worden gevolgd door de vaststelling van aanvullende beleidskaders, die vervolgens integraal deel uitmaken van het ruimtelijk beleidsplan.

De strategische visie kan niet worden opgeheven. Ze kan alleen geheel of gedeeltelijk worden herzien. Een beleidskader kan worden opgeheven, met inachtneming van de vereisten en de procedures die gelden voor de opmaak of herziening.

Voorwaarden

In elk ruimtelijk beleidsplan wordt aangegeven hoe het zich verhoudt tot de ruimtelijke beleidsplannen van de andere niveaus.

Bij het formuleren van keuzes, doelstellingen, eigen engagementen en verwachtingen ten aanzien van andere actoren die in het ruimtelijk beleidsplan worden opgenomen, wordt rekening gehouden met de bevoegdheidsbepalende regels uit het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en andere regelgeving die relevant is voor het thema in kwestie.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen informeert de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening over de opmaak van een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Het college doet dat uiterlijk op het moment waarop het beschikt over een conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Het college raadpleegt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening over de opmaak van een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte. De raadpleging kan verschillende vormen aannemen en op verschillende tijdstippen in het opmaakproces plaatsvinden. Het college vraagt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening minstens om advies over:

 1. de conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte;
 2. een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte, in de laatste fase vóór de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Het advies wordt telkens verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag. Bij gebrek aan advies binnen die termijn mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte aan de gemeenteraad.

Het college informeert het departement, de deputatie en de colleges van burgemeester en schepenen van de aangrenzende gemeenten over de opmaak van een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het doet dat uiterlijk op het moment waarop het beschikt over een conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Het college overlegt met het departement, het provinciebestuur en de gemeentebesturen van de aangrenzende gemeenten over de opmaak van een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het overleg kan verschillende vormen aannemen en kan op verschillende tijdstippen in het opmaakproces plaatsvinden. Het overleg kan gebeuren op ambtelijk niveau. Het college biedt het departement, de deputatie en de colleges van burgemeester en schepenen van de aangrenzende gemeenten echter minstens de mogelijkheid om schriftelijk, analoog of digitaal, al dan niet via een gemachtigde, te reageren op:

 1. de conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte;
 2. een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte, in de laatste fase vóór de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Het college informeert het publiek over de opmaak van een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het doet dat uiterlijk op het moment waarop het beschikt over een conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

De opmaak wordt bekendgemaakt via :

 1. een bericht in het gemeentelijke infoblad of, bij gebrek aan een informatie over de eerstvolgende inspraak- en participatie-initiatieven, met vermelding van de wijze waarop, waar en wanneer het publiek reacties op de conceptnota kenbaar kan maken;
 2. een verwijzing naar de webpagina met de procesinformatie, met de vermelding dat toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven daar aangekondigd zullen worden.

Het college raadpleegt het publiek over de opmaak van een voorontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte. De raadpleging kan verschillende vormen aannemen en op verschillende tijdstippen in het opmaakproces plaatsvinden. Het college biedt minstens de mogelijkheid om schriftelijk, analoog of digitaal te reageren op de conceptnota voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het college publiceert daarvoor de conceptnota integraal op de website van de gemeente. De conceptnota kan op het gemeentehuis geraadpleegd worden op een manier die voor iedereen toegankelijk is.

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk beleidsplan ruimte voorlopig vast.

Het college onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte aan een openbaar onderzoek dat binnen zestig dagen na de voorlopige vaststelling minstens wordt aangekondigd door :

 1. een bericht in het gemeentelijke infoblad of, bij gebrek aan een dergelijk infoblad of aan een tijdige verschijning ervan, een aanplakking of digitale affichage van het bericht;
 2. een bericht in het Belgisch Staatsblad;
 3. een bericht in ten minste drie dag- of weekbladen die worden verspreid in de provincie waarin de gemeente ligt, of in een set van regionale bladen waarvan de verdeling samen het volledige grondgebied bestrijkt van de provincie waarin de gemeente ligt;
 4. een bericht op de website van de gemeente.

De aankondiging bevat of vermeldt minstens:

 1. een beknopte toelichting;
 2. de plaats waar het ontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte geraadpleegd kan worden;
 3. de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
 4. de plaats, de datum en het uur waarop de informatie- en inspraakvergaderingen zullen plaatsvinden;
 5. de wijze waarop, waar en wanneer het publiek reacties kenbaar kan maken;
 6. een verwijzing naar de webpagina met de procesinformatie.

Het college brengt het departement, de deputatie en de colleges van burgemeester en schepenen van de aangrenzende gemeenten vóór de aanvang van het openbaar onderzoek schriftelijk, analoog of digitaal, op de hoogte van de voorlopige vaststelling en de startdatum van het openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de zestigste dag na de datum van de publicatie van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad. Het duurt negentig dagen. Ondertussen kan het ontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte geraadpleegd worden op de website van de gemeente en in het gemeentehuis op een manier die voor iedereen toegankelijk is.

Reacties worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk, analoog of digitaal, aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd op het adres dat is opgenomen in de aankondiging. De reacties kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek op het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Het college organiseert tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek ten minste één informatie- en inspraakvergadering.

De Vlaamse Regering, de deputatie en de colleges van burgemeester en schepenen van de aangrenzende gemeenten kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek een schriftelijk advies over het ontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college bezorgt het ontwerp van gemeentelijk beleidsplan ruimte vóór de start van het openbaar onderzoek aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Het college brengt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek verslag uit over het openbaar onderzoek bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Het college kan de termijn verlengen met zestig dagen.

Binnen negentig dagen, of honderdvijftig dagen bij verlenging van de termijn, na de einddatum van het openbaar onderzoek kan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een standpunt uitbrengen over het ontwerp en het gevolg dat het best gegeven kan worden aan de reacties uit het openbaar onderzoek.

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk beleidsplan ruimte definitief vast binnen honderdvijftig dagen, of tweehonderdtien dagen bij verlenging van de termijn, na de einddatum van het openbaar onderzoek.

Bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde beleidsplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit reacties op of adviezen of standpunten over het ontwerp.

Het definitief vastgestelde gemeentelijk beleidsplan ruimte wordt onmiddellijk na de definitieve vaststelling bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan de deputatie.

Als de Vlaamse Regering of de deputatie een voorbehoud maakt bij bepaalde opties uit het gemeentelijk beleidsplan ruimte, moet dat voorbehoud voldoen aan al de volgende criteria:

 1. het bevat een precieze aanduiding van tekstpassages;
 2. het is gemotiveerd op grond van strijdigheid met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen of een ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, respectievelijk het provinciaal beleidsplan ruimte of een ontwerp van provinciaal beleidsplan ruimte;
 3. het wordt naar de gemeente gestuurd binnen 45 dagen na de ontvangst van het definitief vastgestelde gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Het college maakt het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk beleidsplan ruimte binnen zestig dagen na het verstrijken van de termijn bekend door:

 1. een bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad met vermelding van de publicatie;
 2. een integrale publicatie van het vaststellingsbesluit en het gemeentelijk beleidsplan ruimte op de website van de gemeente.

Als de Vlaamse Regering of de deputatie een voorbehoud heeft gemaakt bij bepaalde opties uit het gemeentelijk beleidsplan ruimte, moet :

 1. het uittreksel in het Belgisch Staatsblad ook een verwijzing bevatten naar tekstpassages waarbij een voorbehoud is gemaakt;
 2. de publicatie op de website van de gemeente ook de aanduiding van tekstpassages bevatten waarbij een voorbehoud is gemaakt, en de bijbehorende motivatie van de Vlaamse Regering of de deputatie.

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Het gemeentelijk beleidsplan ruimte kan worden ingezien op het gemeentehuis. In geval van een herziening publiceert de gemeente binnen zestig dagen na de inwerkingtreding een gecoördineerde versie van het gemeentelijk beleidsplan ruimte op de website van de gemeente.

Regelgeving

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 zoals gewijzigd.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning van 30 maart 2018.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00